Ingen nåde for sen arbeidstaker


Høyesterett avsa kjennelse 26. august 2011 om beregning av søksmålsfrister og muligheten for å begære oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristene. Avgjørelsen er helt  klar: Søksmålsfrister løper fra den dag forhandlingene er avsluttet. Overholdes ikke søksmålsfristene er løpet kjørt for arbeidstaker. 


I den aktuelle saken hadde partene avholdt forhandlingsmøte 10. november 2010. Man kom ikke til enighet, og forhandlingene var dermed avsluttet. Den 6. januar 2011 (8 uker og en dag etter forhandlingenes avslutning) fremmet arbeidstaker stevning med påstand om at oppsigelsen var ugyldig og krav om å stå i stilling.


Saken ble avvist av tingretten på grunnlag av at søksmålsfristen var oversittet. Anken til lagmannsretten ble forkastet, og deretter anket inn for Høyesterett.


Høyesterett tok først stilling til om søksmålsfristen var overholdt. Spørsmålet var om fristen skulle regnes fra den dag forhandlingene var avsluttet, eller påfølgende dag. Under henvisning til domstolloven § 148 kom Høyesterett til at fristen løper fra den dagen forhandlingene ble avsluttet. Søksmålsfristen var dermed oversittet.


Høyesterett tok deretter stilling til om arbeidstaker kunne gis oppfriskning for fristoversittelsen etter tvistelovens regler. Arbeidstaker anførte blant annet at det ville være urimelig å nekte parten videre behandling av saken på grunn av forsømmelsen, jf. tvisteloven § 16-12 tredje ledd.


Høyesterett konkluderte med at reglene om oppfriskning bare kan komme til anvendelse ved oversittelse av frister som har fraværsvirkning. Søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven har materiellrettslig virkning og ikke fraværsvirkning. Det kunne da heller ikke gis oppfriskning.


LES KJENNELSEN HER

 

 

 

 

Vegard Langeland Hagen er partner med ansvar for firmaets fagområde Arbeidsrett.

 

Tlf.: 21 95 80 02
Mobil: 930 50 397
epost: vlh@hulaas.no

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk